အသင်းဝင်အမျိုးအစားများ

(က)   မြန်မာကုမ္ပဏီအသင်းဝင်ရန်

(ခ)     Foreign CompanyApply Online Form

(ဂ)     သမဝါယမ/အသင်းအဖွဲ့

(ဃ)   တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

(င)     တသီးပုဂ္ဂလ

赢咖2万泰平台最新网址

မြန်မာကုမ္ပဏီ

     (၁) Company မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) စောင်။

(၂) B.O.D List မိတ္တူ (၁) စောင်။

(၃) ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်း။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမူရင်း။

(၄) ကိုယ်စားလှယ်၏ ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ (၁”)ပတ်လည်။

(၅) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ (၁) စောင်။

   (၆) Online ဖြင့် အသင်းဝင်လျှောက်ထားခြင်း နမူနာပုံစံ

သမဝါယမ/အသင်းအဖွဲ့

(၁) သမဝါယမလိုင်စင်မိတ္တူ/ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁)စောင်။

(၂) အမှုဆောင်စာရင်းမိတ္တူ (၁)စောင်။

(၃) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမူရင်း။

(၄) ကိုယ်စားလှယ်၏ ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ (၁ လက်မ ပတ်လည်)။

(၅) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ (၁) စောင်။

တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

    (၁) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၂)  ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ (၁ လက်မ ပတ်လည်)

    (၃)  နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ (၁)‌စောင်

တသီးပုဂ္ဂလ

    (၁) အသင်းဝင်ခွင့်‌လျှောက်လွှာ

    (၂) ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ (၁ လက်မ ပတ်လည်)

    (၃) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် အိမ်‌ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၄) ပညာအရည်အချင်းအ‌ထောက်အထားမိတ္တူ

    (၅) လုပ်ငန်း/အသင်းအဖွဲ့/ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်း‌ဆောင်‌နေသည့် အ‌ထောက်အထား

    (၆) အသင်းဝင်ပြီးအသင်းသား(၂)ဦး‌ထောက်ခံချက်

    (၇)အသင်းဝင်ခွင့်‌လျှောက်ထားရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်‌လျှောက်လွှာ

赢咖2万泰平台

    အသင်းဝင်ကြေး - ၁၀၀,၀၀၀/- (ကျပ် တစ်သိန်းတိတိ)

    နှစ်စဉ်ကြေး - ၃၆,၀၀၀/- (၃ နှစ်စာ ၁၀၈,၀၀၀/-)

    စုစု‌ပေါင်း - ၂၀၈,၀၀ဝိ/

万泰赢咖2登录地址体育真人

    အသင်းဝင်ကြေး - ၁၅,၀၀ဝိ/

    နှစ်စဉ်‌ကြေး (၂) နှစ်စာ - ၂၀,၀၀ဝိ/ (နှစ်စဉ်‌ကြေး (၁) နှစ်စာ = ၁၀,၀၀၀/)

    စုစု‌ပေါင်း - ၃၅,၀၀ဝိ/

Foreign Company

    1. Company registration certificate (Original and Copy).

    2. The copy of form BOD List in case of limited company.

    3. Authorization to submit the membership application.

    4. Passport Copy

    5. Three numbers of passport photos.

    6. Kyats 300,000/- for admission fee and yearly subscription fee for Kyats 300,000/- (must pay 3 years fee for that)

        total amount Kyats 1,200,000/-

    7. You also need to fill up membership application form.

    8. Attach the letter of the authorized person of BOD Meeting Minute

    9. You also need to fill up Foreign Company Application Form

   10. Online Membership user manual

Thank you for your interested if you need any information you can directly inquiry to membership section.

Phone No. 95-1-2314344~2314349 (Ext.131, 412) ,09-450200350, 09-450200340

万泰赢咖2登录地址体育真人

 (က) ကုမ္ပဏီများ

(၁) Letterhead ဖြင့် သက်တမ်းတိုး‌လျှောက်လွှာ

             (၂)         အသင်းဝင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် Smart Card

(၃) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

(၄) BOD စာရင်းမိတ္တူ (၁) ‌စောင်

(၅) Online ဖြင့် အပြောင်းအလဲလျှောက်ထားသည့် နမူနာပုံစံ

 (ခ) သမဝါယမအသင်းအဖွဲ့များ

(၁) သက်တမ်းတိုး‌လျှောက်လွှာ

              (၂)         အသင်းဝင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် Smart Card

(၃) သမဝါယမမှတ်ပုံတင် မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

(၄) အမှု‌ဆောင်စာရင်း မိတ္တူ

(၅) Online ဖြင့် အပြောင်းအလဲလျှောက်ထားသည့် နမူနာပုံစံ

 (ဂ) အခြားလုပ်ငန်းများ

(၁) သက်တမ်းတိုး‌လျှောက်လွှာ

             (၂)         အသင်းဝင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် Smart Card

(၃) လုပ်ငန်းလိုင်စင် မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

(၄) Online ဖြင့် အပြောင်းအလဲလျှောက်ထားသည့် နမူနာပုံစံ

 (ဃ) တသီးပုဂ္ဂလအသင်းဝင်များအတွက်

(၁) သက်တမ်းတိုး‌လျှောက်လွှာ

              (၂)         အသင်းဝင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် Smart Card

(၃) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့်အိမ်‌ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (၁) ‌စောင်

(၄) Online ဖြင့် အပြောင်းအလဲလျှောက်ထားသည့် နမူနာပုံစံ

 (င) လိပ်စာ‌ပြောင်း/ကိုယ်စားလှယ်‌ပြောင်း/ကုမ္ပဏီအမည်‌ပြောင်း‌လျှောက်ထားခြင်း

(၁) Letterhead ဖြင့် (လိပ်စာ‌ပြောင်း/ကုမ္ပဏီအမည်‌ပြောင်း/ကိုယ်စားလှယ်‌ပြောင်း‌လျှောက်လွှာ)

(၂) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင် / (လိပ်စာ‌ပြောင်း/ကုမ္ပဏီအမည်‌ပြောင်းအ‌ထောက်အထား)

             (၃)         အသင်းဝင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် Smart Card

(၄) အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းနှင့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့လက်မှတ်

(၅) ကိုယ်စားလှယ်၏ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(၆) BOD စာရင်းမိတ္တူ (၁) ‌စောင်

             (၇)         Online ဖြင့် အပြောင်းအလဲလျှောက်ထားသည့် နမူနာပုံစံ

အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုပါက -

အသင်းသားရေးရာဌာန ဖုန်း 01-2314344~2314349 (Ext.131, 412) ,09-450200350, 09-450200340

Back